Norbar

用於 16mm 插口的開口端頭

產品簡介

Mountz 為 16 毫米插口端扳手手柄提供一系列英制和公制開口端接頭。

型號 料號 最大扭矩範圍 扳手頭尺寸
1/4 Open End Hd 16mm Spigot 040047 7 N.m 1/4"
7/16 Open End Hd 16mm Spigot 040049 32 N.m 7/16"
13/16 Open End Hd 16mm Spigot 040304 187 N.m 13/16"
1 Open End Hd 16mm Spigot 040305 330  N.m 1"
7mm Open End Hd 16mm Spigot 040407 9 N.m 7 MM
17mm Open End Hd 16mm Spigot 040106 107 N.m 17 MM
21mm Open End Hd 16mm Spigot 040421 196 N.m 21 MM
24mm Open End Hd 16mm Spigot 040424 287  N.m 24 MM